+98 26 32 201480

بلک فرایدی

 BLACK FRIDAY:

 

جمعه سیاه ،روز شکرگزاری است که عملا آخرین جمعه ماه نوامبر به شمار رفته وآغازآیین خرید برای کریسمس حساب می شود درواقع جمعه سیاه یک روز تعطیلنیست،اما اکثرشرکتها این اجازهرا به کارکنان خود میدهندکه این روزرامرخصی گرفته وبه خرید سال نو بپردازند. سالهاست کهاینروزشلوغ ترین روز برای فروشنده ها است. هر چند که آمریکای شمالی محل اصلی رخداداین سنت است ،اما مثل بسیاری از سنتهای دیگر این منطقه،  این سنت نیز به کشورهای دیگر سرایت کرده است.

این روزبه قدریاهمیت دارد که فروشگاه ها قبل از ساعت 4 صبح کارخودراآغاز کرده و مردماز همان زمان برای خرید به فروشگاه ها هجوم می آورند وباید قبل از آغاز شب خرید کرده باشند.