+98 26 32 201480

شب یلدا

آداب ورسوم وتاریخچه شب یلدا:

 شب یلدا رامردم کشورمان ایران،چندین هزار سال است که جشن می گیرند،آخرین شب فصل پاییزکه طولانی ترین شب سال است را شب یلدا می نامند.در این شب مردم ایران تا صبح با دوستان وآشنایان بیدار می مانند.

شب یلدا وتاریخ دقیق آن:

در روز 30 آذرکه آخرین روز پاییز می باشد از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب روز بعد یعنی اول دی ماه که نخستین روز زمستان نیز هست را یلدا می نامند.در کنار ایرانیان اقوام دیگری هم این شب را جشن گرفته وبه خاطر طولانی بودن شب یلدا راازدیگر شب ها مقدس می شمارند.

معنا وریشه یلدا:

کلمه یلدا به معنا تولد و ولادت است.
منظوراز یلدا که ریشه سریانی دارد،
تولد خورشید(میترا) است.رومیان قدیم آن را ناتالیس آنایکتوس به معنای ولادت مهر شکست ناپذیر مینامند ابوریحان بیرونی در آن زمان شب یلدارا جشن میلاداکبر نام گذاری کرده است و منظور از میلاد،تولد خورشید است.

تاریخچه شب یلدا:

برگزاری جشن یلدا یکی از سنت های باستانی است.مردم روزگاران بسیار قدیم که زندگی خود را براساس کشاورزی بنامی نهادند در طول سپری شدنماه ها و روزهای سال و گذشتن از فصل های مختلف می توانستند فعالیت های کشاورزی خود را به وسیله گردش خورشید وحرکت ستارگانجهت آن را تنظیم کنند.آنها متوجه بودند که در بعضی از روزها و فصل ها زمان سپری شده و روزتغییر می کند و در روزهایی که خورشید زمان بیشتری روشنایی داشت از آن روز نهایت استفاده رانیز می بردند.

کم کم این باور بر مردم مسلط شد که روز نماد نیکی وموفقیت است وبلعکس آن تاریکی وظلمت در حال کشتن وکشمکش است.کم کم اقوام آریایی از جمله ایران وهند که آخرین روزپاییزرا کوتاهترین روز سال می دانستندواز آن پس روزها کم کم بلندتروشب ها کوتاهتر می شود.به همین دلیل آن شب را تولد خورشید می نامندیعنی از شب یلدا به بعد دیگر روشنایی برظلمت وطولانی بودن شب چیره خواهد شد.

آداب ورسوم در جشن شب یلدا:

درآیین دیرینه وکهن کشورمان شاهان قدیم دراولین روزدیماه تاج وتخت شاهی خود را برزمین می گذاشتندودر سپیده دم به دشت می رفتند وبرروی فرش سفیدی می نشستند ونگهبانان وبردهها وخدمتکاران همه مانند دیگر مردم عادی درآن شب زندگی می کردند وبه خوشی وعیش ونوش می پرداختند.در این شب شاه وگدا،وزیر وخدمتکار همه یکسان بودند وتبعیضی بین هیچ کس نبود.آیین شب یلدا (شب چله)،خوردن میوه هایی مانند هندوانه،انار،شیرینی وصرف آجیل مخصوص که این ها جنبه نمادی ازتندرستی ،برکت وشادکامی می باشد.وجود میوه های هندوانه وانار در شب یلدانماد سرخی خورشید در این شب را دارد.گرفتن فال حافظ نیزاز دیگر مرسومات این شب است.

میوه وخوراکی های مرسوم در شب یلدا:

آجیلهای مخصوص شب یلدا که به آجیل مشگل گشا معروف هستند بادام،تخمه،پسته،گردوتشکیل شده است.میوه هایی که در این شب استفاده می شودباید دارای دانه های ریز باشد که نشان ازبرکت وباروری است ومیوه هایی که به رنگ سرخ است نیز نماد سرخی خورشید است استفاده میشود.انار،هندوانه،لبووسیب قرمز از این قبیل میوه ها می باشند.