+98 26 32 201480

     مشخصات و شرایط بیمه مسافرتی :

  1. تامین هزینه های درمانی، دارویی و بستری شدن
  2. در صورت فوت بیمه گذار تامین هزینه های انتقال جسد به ایران
  3. تامین هزینه های خدمات فوریت های دندانپزشكی به جز پركردن قطعی دندان
  4. ارائه خدمات پزشکی شامل پذیرش و انتقال به نزدیكترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمه گذار به ایران تحت نظارت و تشخیص پزشكی
  5. ارائه راهنمایی و همکاری درصورت سرقت یا مفقود گذرنامه، بلیت، ویزا و سایر مدارك مسافرتی
  6. استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر بار